راهنمای دریافت خسارت حوادث انفرادی

 بیمه گذاران می بایست با توجه به حادثه بوجود آمده مدارك مشروحه زیر را جهت بررسی و پرداخت خسارت تهیه و به این نمایندگی تحویل نمایند. همچنین اطلاعات حساب بانکی خود را نیز طی فرم مخصوص تکمیل نموده به علاوه کپی کارت ملی بیمه گذار و بیمه شده و البته به همراه مدارک برای ما ارسال نمایید. این فرم را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

1-   در صورت فوت
1-1 اصل و یا فتوكپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال كشور.
2-1- تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.
3-1- گواهی پزشك قانونی و آخرین پزشك معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.
4-1-گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

2-   در صورت نقص عضو كلی و جزئی ناشی از حادثه
1-2- گواهی پزشك معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است
2-2- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

3-   در صورت جرح
1-3- اصل صورتحساب پزشكی به انضمام گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
2-3- خسارت مربوط به كاركنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد كه دارای برگه اقامت با حق كار مشخص و پروانه كار می باشند.
3-3- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود, بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذكور بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد.
5-3- در كلیه موارد فوق اصل و یا تصویر تایید شده مدارك توسط مراجع ذیربط می بایست همراه با تقاضای كتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد. 

پرداخت خسارت

  • 1- در صورت فوت: پرداخت عینی سرمایه درج شده در قرارداد. (بیمه نامه های حوادث اشخاص شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود.)
  • 2- درصورت بروز نقص عضو: باتوجه به نظریه پزشك معتمد بیمه گر و مفاد مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و مصوبات شورایعالی بیمه پرداخت صورت می گیرد. (درصد تعیین شده توسط پزشك قانونی ملاك محاسبه نمی باشد.)
  • 3- درصورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه: چنانچه بیمه شده نزد شركت دیگری بیمه باشد و از محل دیگری هزینه دریافت كرده باشد, با رعایت اصل غرامت در صنعت بیمه فقط مبلغ مابه تفاوت (مبلغی که به بیمارستان پرداخت کرده اید) به شما بازپرداخت می شود، در غیر اینصورت هزینه ای تعلق نمی گیرد.