بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه مسئولیت قانونی کارفرما در قبال کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد. به این ترتیب که بر طبق قانون کار، یک کارگر در حین انجام فعالیت و وظیفه خود اگر دچار حادثه ای شود، حتی اگر از اهمال خود او سرچشمه بگیرد باز هم کارفرما مسئول بوده و می بایست در صورت فوت دیه کارگر متوفی را به خانواده اش بپردازد و در صورت بروز هزینه های پزشکی نیز تمام آن هزینه ها را جبران نماید.

این بیمه نامه تمامی خسارات فوق را بر طبق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند همچنین کارفرما می تواند علاوه بر خطرات فوق پوشش های بیمه ای زیر را نیز از بیمه گر خریداری نماید:

 • پوشش بیمه مسئولیت کارفرما برای مأموریتهای خارج از کارگاه
 • پوشش بیمه مسئولیت کارفرما برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه
 • پوشش مسئولیت کارفرما برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه خارج از محیط کارگاه
 • بیمه حادثه شخص کارفرما (بیمه گذار)
 • پوشش مسئولیت کارفرما در قبال پیمانکاران فرعی، مشاوران، مهندسان ناظر و پرسنل آنها
 • پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی، مشاوران و ناظران در قبال کارکنان شاغل در پروژه
 • پوشش مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار
 • پوشش بیمه ای افزایش دیات برای سالهای آتی
 • پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای حوادث غیرمرتبط با کار
 • پوشش پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
 • پوشش پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • پوشش مسئولیت متقابل کارکنان در قبال هم
 • پوشش بیمه ای افزایش تعداد کارکنان
 • پوشش مسئولیت کارفرما در قبال خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث
 • پوشش پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی

جهت توضیحات بیشتر لازمست با توجه به نوع فعالیت (ساختمانی، تولیدی، صنعتی، عمرانی و …) با ما تماس حاصل فرمایید.

.

Comments are closed.